Plusia Roms, DAYS magazine
Plusia Roms
Photographer
DAYS magazine